"Orang-orang Mukmin lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah (9) : 71)

Rabu, 31 Maret 2010

HUKUMAN ORANG YANG MINUM DAN KETERANGAN MINUMAN YANG MEMABUKKAN (5)

Dari Anas r.a. Ia berkata; “Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan arak, sedangkan di Medinah tidak ada minuman yang diminum kecuali dari kurma”. Dikeluarkan oleh Muslim.
------------------------------------
Tarjamah BULUGHUL MARAM, Ibnu Hajar Asqalany, Penerbit : PT. Alma’arif Bandung, Cetakan ke tujuh, 1984, Bab Kitabul Hudud, halaman 464-465.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar